Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty, z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to forma zajęć adresowana do dzieci od chwili wykrycia pierwszych sygnałów niepełnosprawności lub opóźnień rozwojowych, do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej. Często wymagają one wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i/lub logopedycznego. To kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, a także udzielanie wsparcia jego rodzinie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji wielozmysłowej (polisensorycznej), rozwoju mowy, języka i komunikacji, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju należy:

  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
  • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
  • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
  • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
  • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

Realizacją powyższych zadań i zapewnieniem optymalnego rozwoju dziecku i pomocy jego rodzicom (opiekunom), zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi, który w naszej Poradni tworzą: psycholog, tyflopedagog, pedagog specjalny, neurologopeda

Aby móc uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych organizowanych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie dziecko musi posiadać „Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”, wydaną przez Zespół Orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na terenie powiatu myślenickiego takie opinie wydają: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie. Wybór poradni, która jest zobowiązana wydać opinię jest związany z rejonizacją i rodzajem problemów (niepełnosprawności) dziecka.

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Poz.1257) gwarantując każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju na miarę jego możliwości.

 

 

Skip to content