Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

OKRO za życiem

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY
„ZA ŻYCIEM”

informujemy, że przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach działa Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (OKRO) dla dzieci zamieszkałych  w powiecie myślenickim.

Ośrodek ma za zadanie wspieranie dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Kompleksowa pomoc przeznaczona jest dla dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Ośrodek (OKRO) został powołany w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” uchwalonego przez Radę Ministrów 20 grudnia 2016 r. a jego działalność reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127  19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 OKRO może także:

 • udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do  roku życia;
 • zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 • zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

DO REALIZACJI  ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH OKRO POTRZEBNE JEST:

 • jeżeli dziecko ma realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszej Poradni – złożenie w sekretariacie Poradni wniosku o przyjęcie na zajęcia i przyznanie godzin terapeutycznych w ramach OKRO – „Za życiem”,
 • jeżeli dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce – złożenie w sekretariacie Poradni wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów prowadzących zajęcia w ramach WWRDz i kserokopią opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • jeżeli dziecko wymaga diagnozy w celu przyznania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – zgłoszenie na badanie wraz z dostarczeniem dotychczasowej dokumentacji dziecka (dot. dzieci, które nie były do tej pory objęte zajęciami  WWRDz),
 • uzyskanie decyzji dyrektora Poradni o przyznaniu dodatkowych godzin terapeutycznych w ramach OKRO i/lub przyjęcie na zajęcia WWRDz do Poradni,
 • weryfikacja uprawnień zawodowych specjalisty i podpisanie umowy specjalisty z Poradnią (na realizację zajęć); ustalenie ze specjalistami miejsca, czasu i sposobu realizowania zajęć (dodatkowe godziny terapeutyczne w Poradni będą realizowane, w miarę możliwości organizacyjnych i wolnych terminów specjalistów).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu Poradni 12 272 05 89

Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (OKRO) jest jednym z działań zaplanowanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” uchwalonego przez Radę Ministrów 20 grudnia 2016 r.

Zawarte w programie rozwiązania są przeznaczone dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Program jest kontynuacją ustawy „Za życiem”, uchwalonej 4 listopada 2016 r., dotyczącej wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu.

Program podzielono na sześć priorytetów:

 1. wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
 3. usługi wspierające i rehabilitacyjne
 4. wsparcie mieszkaniowe
 5. koordynacja, poradnictwo i informacja
 6. pozostałe instrumenty wsparcia

O tym jakie uprawnienia przysługują w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” można przeczytać m.in. w:

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA (lata 2017-2021)
Na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1740 zawartego w dniu 28.11.2017 r., pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Myślenickim.
Całkowita wartość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: 797 820,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia PLN 00/100)


PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA (lata 2022-2026)
Na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/994 zawartego w dniu 11 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Myślenickim.
Całkowita wartość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania: 1 859 154,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery PLN 00/100)

PLIKI DO POBRANIA:

Rekomendacje terapeutów
Wniosek rodziców

Skip to content