Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

RODO

Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych,  zwane  dalej

„RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul.  Pardyaka  2,  kod  pocztowy:  32-400  Myślenice,  zwana  dalej Administratorem”.  Mogą  Państwo  skontaktować się  z  Administratorem pisząc  na adres: ul. Pardyaka 2,  lub telefonując pod numer: 12 2720589. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Iwona Cygan – Opyt, pisząc na adres: biuro@kancelariacygan.pl.
  2. Państwa dane przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ustawowych zadań publicznych, określonych m.i w ustawie z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 i 1078 z późn. zm.) oraz w innych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym  przepisami  prawa,  w  tym  w  szczególności: Ustawy  z  dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Mają Państwo  prawo  żądać  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przekazanie nam  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  dotyczy każdego z Państwa, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  9. W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W oparciu  o  Państwa  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych    preferencji,    zainteresowań,    wiarygodności,    zachowania,    lokalizacji lub przemieszczania się.
Skip to content