Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

O poradni

KONCEPCJA PRACY

Wizja
Poradnia jako aktywna instytucja wspomagająca rodzinę, szkołę oraz środowisko lokalne w dziedzinach wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę, diagnozę, terapię, doradztwo i konsultacje.

Misja
Naszym zadaniem jest prowadzenie wnikliwej diagnozy, skutecznej terapii, udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i ich rodzin. Klientami Poradni są: dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. W naszej pracy kierujemy się zasadami humanizmu i tolerancji wyartykułowanymi w Karcie Praw Dziecka, a szczególnie wartościami etycznymi nade wszystko przedkładając dobro dziecka i jego rodziny. Poprzez stałe doskonalenie naszego warsztatu pracy oraz dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb oraz oczekiwań naszych klientów możemy wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

Poradnia udziela pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej

 

Sens edukacyjny naszych działań:

 • nabywanie przez dzieci i ich rodziców nowych umiejętności
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli
 • wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • korygowanie i kompensowanie zaburzeń rozwojowych dziecka

Sens wychowawczy naszych działań:

 • poprawa funkcjonowania emocjonalnego, wychowawczego dziecka
 • poprawa relacji interpersonalnych dziecka
 • poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli

Cele jakie chcemy realizować:

 • rzetelnie i trafnie diagnozować przyczyny problemów dziecka
 • udzielać skutecznej pomocy
 • wspierać wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły

Działania placówki które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną:

 • diagnoza
 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli
 • warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Działania placówki które sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą:

 • diagnoza
 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
 • psychoedukacja rodziców i nauczycieli
 • warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Pracownicy Poradni opracowali i wykorzystują w swojej pracy autorskie programy o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, które są na bieżąco modyfikowane. Są one realizowane na terenie naszej placówki poprzez prowadzone zajęcia terapeutyczne o charakterze indywidualnym lub grupowym, jak również w szkołach w formie zajęć warsztatowych.

,,Program pracy terapeutycznej dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo z zaburzeniami zachowania”
,,Indywidualny program pracy terapeutycznej z dzieckiem pt: Wzmacnianie samooceny u dziecka w wieku szkolnym”.
,, Program pracy terapeutycznej dla dzieci młodszych w wieku 4-6 lat przejawiających zaburzenia emocjonalne”
,,Autorski program edukacji emocjonalnej dla dzieci 5-6 letnich”, opublikowany w czasopiśmie dla przedszkoli ,, Bliżej przedszkola”( program skierowany do realizacji w przedszkolu)
Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym – poradnik
„Stymulacja rozwoju metajęzykowego w kontekście nauki czytania”- program dla dzieci w wieku przedszkolnym
Autorskie materiały metodyczne do pracy terapeutycznej w oparciu o metodę 18 struktur wyrazowych (pozytywna, specjalistyczna recenzja przed wydawnicza)
Autorskie scenariusze do zajęć z dziećmi 5-6 letnimi wg Metody Dobrego Startu
„Zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzaną samooceną”
Anna Fura, Katarzyna Lampa; „Z księdzem Bosko w krainie bajek”; Kraków 2015; wyd. Saltrom

Potencjał stanowi dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pracownicy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, poszukują nowych rozwiązań, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom klientów.

Informacje o nas można także znaleźć w „Folderze Poradni” oraz w „Poradniku gimnazjalisty” wydawanym przez Powiat Myślenicki.

Skip to content