Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Nasza oferta

BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE:

 • możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
 • dojrzałości szkolnej dziecka
 • przyczyn ogólnych trudności w uczeniu się, przyswajaniu materiału szkolnego
 • specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i matematyce
 • przyczyn problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania i emocji
 • uzdolnień związanych z wyborem zawodu
 • trudności logopedycznych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

GRUPA WSPARCIA „RODZICE RODZICOM”

DORADZTWO I KONSULTACJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW W SPRAWIE:

 • problemów wychowawczych
 • indywidualnych problemów rodzinnych i rówieśniczych
 • ukierunkowania drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów z problemami zdrowotnymi oraz dla wszystkich zainteresowanych – poradnictwo w sprawie kształcenia ponadgimnazjalnego

DORADZTWO I KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH:

 • konsultacje indywidualne
 • sieć współpracy dla pedagogów  szkolnych
 • sieć współpracy dla psychologów zajmujących się dzieckiem i rodziną

TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA:

 • dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, zagrożonymi niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • pedagogiczna: w tym indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 • logopedyczna i neurologopedyczna
 • psychoterapia
 • mediacja
 • zaburzeń emocjonalnych
 • rodzinna
 • EEG Biofeedback
 • grupowa i indywidualna nadpobudliwości psychoruchowej dzieci z podejrzeniem ADHD
 • grupowa dla dzieci z zaburzoną samooceną

EDUKACJA:

 • nauczycieli – poprzez prelekcje, organizowanie zajęć warsztatowych itp.
 • rodziców – w czasie zebrań na terenie szkół i przedszkoli, poprzez zajęcia warsztatowe realizowane w Poradni
 • uczniów – poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach

W naszej ofercie szczególny nacisk kładziemy na:

 • udzielanie dzieciom i młodzieży z grup ryzyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej (diagnozowanie przyczyn problemów, prowadzenie różnorodnych form terapii)
 • terapię zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się
Skip to content