Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Do pobrania

Informacja o dziecku z przedszkola – dostarcza osobiście do Poradni rodzicInformacja ze szkoły o uczniu/uczennicy – dostarcza do Poradni osobiście rodzic lub szkoła (dołączając wówczas do informacji wniosek rodzica o wyznaczenie terminu wizyty).Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej przeprowadzonej w Poradni w roku 2013.Wniosek o skierowanie dziecka na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach w celu wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).Wzór zaświadczenia lekarskiego w celu wydania dziecku opinii o potrzebie WWRDz Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka/ucznia, w celu wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.Wzór zaświadczenia lekarskiego w celu wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształceniaWniosek o wyznaczenie terminu wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej w MyślenicachWniosek do Zespołu Orzekającego 2019

UWAGA! 

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach składamy osobiście lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP. W celu złożenia wniosku do wysyłki należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów wymaganych do uzyskania orzeczenia, a oryginały należy przedstawić na żądanie Poradni.

Uwaga! Dla spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl. Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista punktów potwierdzających udostępniona jest na stronie pz.gov.pl

Szczegóły procedury załatwienia spraw za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przedstawiamy na naszej stronie w przygotowanym materiale pod tytułem”skrzynka podawcza”.

Wniosek o wydanie opinii 2019
UWAGA!

Wydanie opinii jest efektem diagnozy dziecka przeprowadzonej w Poradni (wywiadu, badań, konsultacji, analizy dostarczonej dokumentacji itp.). Wniosek o wydanie opinii przez Poradnię należy złożyć osobiście, pocztą (list polecony) lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wysyłki na platformie ePUAP należy dołączyć elektroniczne kopie dokumentów wymaganych do uzyskania opinii, a oryginały należy przedstawić na żądanie Poradni.

Skip to content