Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH w roku szkolnym 2016/17

Sprawozdanie z działalności Grupy Wsparcia dla Pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy prowadzonej na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach roku szkolnym   2016/2017

 

W ramach sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych w  roku szkolnym  2016/2017 na terenie naszej Poradni odbyło  się 8 spotkań  Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów szkolnych.

Zajęcia  odbywały  się raz w miesiącu, w trzeci czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00 w następujących terminach: 20.10.2016r.,17.11.2016r.,15.12.2016r.,19.01.2017r,16.02.2017r.,16.03.2017r.20.04.2017r., 18.05.2017r.

W zajęciach uczestniczyło ośmiu   pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu działania naszej placówki. W zajęciach uczestniczyło również trzech  pracowników naszej  Poradni –  pedagog Pani Katarzyna Lampa oraz pedagog  Pani Julia Tomaszewska oraz psycholog Pani Barbara Piasecka.  Podczas spotkań z grupą podejmowano następujące tematy:

 

I Spotkanie:

 Omówienie przypadku  dziecka nadpobudliwego psychoruchowo z kl.VI sz. podstawowej

II Spotkanie:

Procedury postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.

III Spotkanie:

 Przymusowe leczenie psychiatryczne osób dorosłych- procedury postępowania.

Przymusowe leczenie alkoholowe – procedury postępowania.

IV Spotkanie:

 Trudności przy współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami dzieci, uczniów szkół.

Omówienie spraw bieżących.

V Spotkanie:

 Procedury postępowania w szkole z dzieckiem wycofanym, nieśmiałym.

 VI Spotkanie:

 Funkcjonowanie dziecka w depresji w szkole:

Omówienie osiowych objawów depresji;

Rozmowa dotycząca sposobów leczenia osób w depresji;

  VII Spotkanie:

Omówienie przypadku dziecka z kl. II sz. podstawowej przejawiającego zachowania agresywne i zaburzone.

Procedury postępowania w szkole.

VIII Spotkanie:

Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży:

 • Fonoholizm;
 • Uzależnienie od komputera;
 • Uzależnienie od gier komputerowych;
 • Uzależnienie od internetu;

 Podsumowanie całorocznej pracy grupy pedagogów w ramach Sieci Współpracy.

 

Celami spotkań naszej grupy było:

 • wymiana doświadczeń zawodowych;
 • integrowanie środowiska pedagogów i psychologów szkolnych;
 • zajmowanie się oraz rozwiązywanie bieżących problemów w pracy pedagoga i psychologa;
 • poszerzanie własnego warsztatu pracy, swoich kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad dzieckiem przejawiającym trudności dydaktyczne, wychowawcze i emocjonalne;
 • podnoszenie poczucia własnej wartości;
 • zmniejszanie poczucia osamotnienia w napotykanych w trakcie pracy z dziećmi i młodzieżą trudnościach;

W roku szkolnym  zajęcia prowadziła pedagog  Beata Malina przy dużym wsparciu ze strony pracowników  z  Poradni pedagoga  – Pani mgr  Katarzyny Lampy oraz psychologa – Pani mgr Barbary Piaseckiej.

WNIOSKI:

 • Wskazane jest kontynuowanie spotkań pedagogów i psychologów szkolnych w ramach Sieci Współpracy na terenie PPP w Myślenicach, w roku szkolnym 2017/2018 celem wymiany doświadczeń oraz poszerzania kompetencji zawodowych.
 • Wskazane jest poszerzenie warsztatu pracy pedagoga i psychologa o metody i formy pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzone zachowania
 • Wskazane jest poszerzanie wiedzy poprzez udział w szkoleniach z zakresu pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
Skip to content