Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Sekcja diagnozy PTP

OGÓLNOPOLSKA SEKCJA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej powstała w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w grudniu 2012 roku. Ma swoją siedzibę  w Warszawie.

Celem działalności Sekcji jest tworzenie oraz promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie diagnozowania. Najważniejszymi osiągnięciami Sekcji jest wypracowanie pierwszych w Polsce ogólnych Standardów diagnozy psychologicznej. Z inicjatywy Sekcji ukazała się publikacja, omawiająca Standardy oraz aktualne kwestie problematyki diagnostycznej, pt. „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Zainicjowano prace nad tworzeniem wytycznych realizacji tych standardów w różnych obszarach praktyki psychologicznej.

Opracowano:

W trakcie opracowania są:

  • „Standardy diagnozy w sporcie” (prace od 2014 r.);
  • „Wytyczne dotyczące realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w neuropsychologii” (prace od 2015 r.);
  • „Zespół roboczy ds. opiniowania w sprawach karnych (prace od listopada 2018 r.).

Sekcja objęła patronatem konferencje naukowe z szerszego cyklu „Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania”. Od 2017 r. w Warszawie organizowane są konferencje naukowe Diagnoza w praktyce psychologicznejna stałe powiązane z Sekcją Diagnozy.

Sekcja zorganizowała także konferencję przeznaczoną dla dyrektorów i psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych pt. „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni” objętą patronatem Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się w 2017 r. na SWPS w Warszawie.

W dn. 17.02.2018 r. powołano zespół, który z ramienia Sekcji ma opracować propozycje zmian do projektu nowelizacji „Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP”. W skład zespołu weszli: prof. Władysław Jacek Paluchowski, dr Anna Słysz, Beata Wójtowicz, Maja Filipiak. Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dn. 2 grudnia 2018 r. uchwaliło nowy Kodeks Etyki Psychologa (I część). Obecnie członkowie zespołu (w powiększonym składzie) opracowują II część Kodeksu Etyki Psychologa dot. diagnozy. Koordynatorem prac jest Beata Wójtowicz.

Zarząd Sekcji 2019-2021:

Przewodnicząca Zarządu: Grażyna Krasowicz-Kupis

Wiceprzewodnicząca Zarządu: Maja Filipiak

Skarbnik: Katarzyna Wiejak

Sekretarz: Aleksandra Brzezińska

Członkini Zarządu: Joanna Stańczak

 

Komisja Rewizyjna (2019-2021):

Przewodniczący Komisji: Bartosz Zalewski

Członkowie Komisji: Bartosz Szymczyk, Aleksandra Kamińska

 

Kontakt: diagnozaptp@gmail.com                                                  www.sekcjadiagnozy.wordpress.com

Skip to content