Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Aktualności

KODEKS ETYKI PSYCHOLOGA PTP

– DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

W dn. 1 października 2020 roku został opracowany dokument: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP, który uwzględnia opinie środowiska psychologów zajmujących się diagnozowaniem w praktyce zawodowej oraz w obszarze naukowo-badawczym. Dokument został opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz.

Rekomendowany jest przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP:

https://www.practest.com.pl/szczegolowe-opisy-etyczne-dotyczace-diagnozy-psychologicznej-opracowane-przez-ptp

Zapraszamy do zapoznania się tekstem dokumentu:

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf

Więcej informacji dotyczących wyników konsultacji społecznych:

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/Podsumowanie-prac-Zespo%C5%82u-ds.-diagnozy-KEP-PTP.pdf

 

STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

W dn. 9 grudnia 2020 roku Zarząd Główny PTP zatwierdził Standardy diagnozy psychologicznej (2018) opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP.

Standardy są rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologiczny PTP wraz z opracowanym przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP dokumentem: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dn. 1 października 2020 roku.

https://www.practest.com.pl/diagnoza-psychologiczna-0

 

 

Dnia 26 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy psychologów do wypełnienia ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania:

https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

Zależy nam na jak najszerszej opinii profesjonalistów, dlatego zachęcamy do  udostępnienia ankiety psychologom zajmującym się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzącym działalność naukowo-szkoleniową.

Treścią ankiety jest projekt II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP:

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf)

opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz. Stanowi on integralną cześć ogólnej I części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP: http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf

Dziękujemy za poświęcony czas.

Beata Wójtowicz

Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP

 

 

Kodeks Etyczny Psychologa (KEP) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (I część) został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w  dniu 2 grudnia 2018 roku jako jedyny obowiązujący Kodeks etyczny PTP.

W dniu 30 listopada 2018 roku Walne Zgromadzenie Delegatów PTP przyjęło projekt wprowadzenia hierarchicznej (3-stopniowej) struktury regulacji etycznych:

I cześć: wykładnia wartości wyrażonych zasadami ogólnymi, którymi kieruje się każdy psycholog. Ma stanowić Kodeks nadrzędny wobec pozostałych regulacji etycznych.

II część: obszary szczegółowe. Składać się będzie z zasad etycznych poświęconych specyficznym działaniom psychologicznym (m.in. diagnozie, poradnictwu, badaniom naukowym itp.).

III część: standardy odwołujące się do regulacji etycznych w obszarach szczegółowych (np. poświęcone diagnozie w edukacji, sporcie itp.). Zakłada to stałe aktualizowanie Kodeksu w odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania w pracy psychologa.

Obecnie trwają prace nad II częścią KEP w zakresie regulacji szczegółowych:

http://newsletterptp.pl/wp-content/uploads/2019/09/Newsletter_PTP_nr9-strony-3-4.pdf

Pełny tekst Kodeksu Etyki Psychologa PTP dostępny tutaj:

http://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/02/Kodeks-Etyczny-Psychologa-PTP.pdf

 

 

Rzecznik Praw Dziecka i standardy w edukacji

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP pragnie poinformować, że prace zakończył zespół opracowujący Standardy Diagnozy Psychologicznej w Edukacji, pracujący pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Na stronach Rzecznika znajduje się list wstępny oraz link prowadzący do dokumentu z pełnym brzemieniem standardów:  Standardy Diagnozy w Edukacji

 

Beata Wójtowicz

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP

 

DIAGNOZA INTELEKTU DZIECI I MŁODZIEŻY

KOMUNIKAT KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

 

Zamieszczamy zalecenia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich pracujących z dziećmi i młodzieżą w tej sprawie diagnozy IQ dzieci i młodzieży

1. ZaleceniaWsDiagnozyIntelektu

Zalecenia odnoszą się do informacji, opublikowanych w ulotce Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w sprawie stosowania testu WISC-R

2.WISC-V_www-2

Komentarz Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do wskazanych zaleceń znajduje się

http://www.practest.com.pl/komentarz-pracowni-do-zalecen-ws-diagnozy-intelektu-u-dzieci-i-mlodziezy

 

NOWELIZACJA STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

W dn. 17.02.2018 r. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP zatwierdziła kolejne dokumenty mające wspierać praktykę diagnostyczną: Nowelizację Standardów diagnozy psychologicznej (2018) oraz Wytyczne realizacji standardów ogólnych w obszarze diagnostyki osób z niepełnosprawnościami (2018). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi na naszej stronie.

 

Beata Wójtowicz

Przedstawiciel Sekcji na terenie Małopolski

 

 

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej                              www.sekcjadiagnozy.wordpress.com

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

POKONFERENCYJNE KONSULTACJE W SPRAWIE STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI

 

Szanowni Państwo,

z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP w dn. 16-17.11.2017 r. na SWPS w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”, która objęta była patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i psychologowie poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski.

Zachęcamy wszystkich uczestników oraz tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu, do wyrażenia swoich komentarzy dotyczących projektu standardów prezentowanych i omawianych podczas konferencji.

Link do ankiety dotyczącej standardów:

https://goo.gl/forms/UpPmROnS7UZkH15b2

Zachęcamy też Państwa do wypełnienia formularza, w którym można umieszczać uwagi dotyczące spraw kluczowych dla opracowania założeń do nowych regulacji prawnych, nad którymi pracuje aktualnie w Ministerstwie powołany w tym celu zespół. Informacje przekazane przez Państwa, po wstępnym opracowaniu, zostaną przesłane do p. Elżbiety Neroj z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN, która podczas konferencji zadeklarowała gotowość do przeanalizowania uwag od Państwa.

Link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1lMbUHxVPTJSTa1-lxGUurAEddu8_0Nrq0ixzlo4dzW4/edit

 

Na Państwa uwagi wyrażone poprzez wypełnienie ankiety – czekamy do 20 grudnia 2017.

Beata Wójtowicz

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP

Przedstawiciel Sekcji na terenie Małopolski

 

 

KONFERENCJA STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI

Szanowni Państwo, z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP prowadzone były konsultacje społeczne w kwestii standardów diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji. Uwzględniając wszystkie Państwa uwagi zapraszamy na konferencję pt.: „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni” objętą patronatem Rzecznika Praw Dziecka, która odbędzie się w dn. 16-17.11.2017 r. na SWPS w Warszawie. Konferencja będzie miała charakter forum dla dyskusji nad ostatecznym kształtem standardów diagnozy psychologicznej w edukacji. Adresowana jest do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 listopada 2107 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16443-dobre-praktyki-w-diagnozie-psychologicznej

 

Beata Wójtowicz

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach                          www.poradniamyslenice.pl

ul. S. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

 

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej                    www.sekcjadiagnozy.wordpress.com

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Skip to content