Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Psychologiczna

 Cel:                OKREŚLENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO DZIECKA

 

Diagnoza psychologiczna dokonywana w Poradni ma prowadzić do wsparcia dziecka i jego rodziny w funkcjonowaniu w systemie edukacyjnym.

Celem diagnozy jest określenie potencjału rozwojowego dziecka, poznanie przyczyn problemów oraz określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, aby  dostosować warunki do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

 

Forma:          BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM

 • psycholog informuje o przebiegu procesu diagnostycznego;
 • rodzic/opiekun prawny i dziecko lub uczeń pełnoletni wyraża zgodę na diagnozę w proponowanej formie;
 • diagnoza dokonywana jest w bezpośrednim kontakcie z badanym;

 

Metoda:        WYWIAD Z RODZICEM + BADANIE DZIECKA

 • z rodzicem przeprowadza się wywiad dotyczący rozwoju dziecka;
 • rodzic dostarcza dokumentację specjalistyczną dotyczącą dziecka do wglądu dla psychologa;
 • badanie dziecka odbywa się w gabinecie bez obecności rodzica;
 • w wyjątkowych przypadkach wskazana jest obecność rodzica podczas badania (u bardzo małych dzieci lub z poważnymi dysfunkcjami);
 • w trakcie badania wykorzystywane są wystandaryzowane metody do diagnozy psychologicznej, obserwacja i rozmowa kierowana z dzieckiem, próby zadaniowe, rysunki dziecka, analiza jego wytworów;
 • w trakcie badania mogą być wykorzystane także takie metody jak: analiza opinii pedagogicznej z placówki (np. od wychowawcy), obserwacja w terenie (np. w przedszkolu), wywiad z innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem (np. nauczycielem);
 • wynikiem diagnozy jest zestawienie danych ze wszystkich użytych metod i sformułowanie wniosków, które będą odpowiedzią na  zgłaszany problem.

 

Czas i organizacja:           średnio ok. 4 GODZINY w trakcie 2-3 spotkań

 • czas trwania diagnozy zależy do celu diagnozy i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • średni czas przeznaczony na diagnozę psychologiczną to ok. 4 godziny;
 • decyzję co do ilości spotkań diagnostycznych i czasu ich trwania podejmuje psycholog;
 • wywiad rozwojowy jest przeprowadzany bez obecności dzieci w gabinecie.

 

Wyniki diagnozy:

PSYCHOLOGA OBOWIĄZUJE TAJMENICA ZAWODOWA, dlatego nie udziela on żadnych informacji dotyczących badanego dziecka bez stosownej zgody.

 • informacji o wynikach diagnozy udziela się wyłącznie pełnoletniemu uczestnikowi badania lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu i badanemu dziecku w formie dostosowanej do jego poziomu rozwoju;
 • informacji o wynikach diagnozy nie udziela się telefonicznie;
 • rodzic/opiekun prawny/pełnoletni badany może wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy;
 • opinia wydawana jest do 30 dni od daty wypełnienia wniosku i odbierana osobiście w Poradni przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego badanego;
 • tylko za wyraźną pisemną zgodą możliwe jest omówienie diagnozy z innymi osobami wskazanymi przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego badanego (np. inni członkowie rodziny, nauczyciele, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni).

 Diagnoza dysleksji

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa.

Skip to content