Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Pedagogiczna

Termin „diagnoza” pochodzi z języka greckiego diagnosis i oznacza rozpoznanie, rozróżnienie. Wyróżniamy diagnozy różnego typu: medyczną, psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną.

Diagnoza pedagogiczna to „rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości” (wg S. Ziemskiego). To „rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych” (wg W. Okonia).

Celem diagnozy jest więc rozpoznanie aktualnego „stanu rzeczy”, sytuacji, poziomu wiedzy i umiejętności, na podstawie obserwowalnych objawów, skonfrontowanie ich z ogólnymi prawidłowościami rozwoju i przygotowanie działań naprawczych.

Pełna diagnoza pedagogiczna opiera się na:

  • obserwacji zachowań dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych
  • rozmowie z dzieckiem (w miarę możliwości)
  • wywiadzie z rodzicami
  • analizie wytworów dziecka
  • badaniach diagnostycznych np. testach
  • szczegółowej i wnikliwej analizie dokumentów dziecka, w tym informacji o dziecku uzyskanych ze szkoły

Diagnoza pedagogiczna prowadzona w Poradni służy ocenie umiejętności szkolnych dziecka. Dotyczy głównie oceny umiejętności techniki i tempa głośnego czytania, rozumienia tekstu czytanego cicho i głośno. Sprawdza umiejętność pisania ze słuchu, z pamięci, przepisywania, umiejętność redagowania samodzielnych wypowiedzi pisemnych. Określa poziom rozwoju umiejętności szkolnych z zakresu języka polskiego i matematyki. Opisuje również wpływ zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych na funkcjonowanie szkolne dziecka. Dodatkowo ocenia motywację do pracy i pokonywania trudności, poziom zaangażowania w pracę, wytrwałość, podatność na czynniki rozpraszające, umiejętność korzystania ze wskazówek i pomocy osoby dorosłej. Ma na celu opisanie bieżącego poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, wyjaśnienie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wskazanie sposobów pracy z uczniem.

 

Obecność rodziców lub opiekunów na badaniu pedagogicznym jest konieczna, ważne jest udzielenie informacji o problemach dziecka i stosowanych dotąd formach pomocy, o dotychczasowym rozwoju dziecka.

 

Informacje udzielane przez rodziców oraz wyniki badania pedagogicznego są objęte tajemnicą zawodową. Wyniki mogą być przekazane tylko rodzicowi lub opiekunowi dziecka, a za jego zgodą i na jego wniosek przekazane innym osobom lub instytucjom.

 

Badanie trwa około dwóch godzin. Dziecko powinno być przygotowane do badania – poinformowane o celu badania (zobaczymy jak radzisz sobie z różnymi zadaniami szkolnymi), o sposobie jego przeprowadzenia (będziesz rysował, pisał, czytał, odpowiadał na różne pytania, nie będziesz oceniany). Prosimy aby na badanie przynieść zeszyt przedmiotowy z języka polskiego, matematyki, prace pisemne dziecka, dyktanda, ćwiczenia wykonywane w domu. itp.

Skip to content