Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Diagnoza

Logopedyczna

Podczas diagnozy logopeda : Przeprowadza wywiad z rodzicami ( dotyczy m. in.: przebiegu ciąży i porodu, rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy dziecka, przebytych chorób, przeprowadzonych badań, warunków środowiskowych, występowania zaburzeń mowy w rodzinie itp. ). Ocenia   sprawność   i   budowę   anatomiczną narządów mowy ( warg,   języka, podniebienia, wędzidełka,   zgryzu). Sprawdza słuch: fizjologiczny ( umiejętność odbioru zjawisk akustycznych, czyli […]

czytaj dalej

Pedagogiczna

Termin „diagnoza” pochodzi z języka greckiego diagnosis i oznacza rozpoznanie, rozróżnienie. Wyróżniamy diagnozy różnego typu: medyczną, psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną. Diagnoza pedagogiczna to „rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości” (wg S. Ziemskiego). To „rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych” (wg W. Okonia). Celem diagnozy jest więc rozpoznanie aktualnego „stanu rzeczy”, […]

czytaj dalej

Psychologiczna

 Cel:                OKREŚLENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO DZIECKA   Diagnoza psychologiczna dokonywana w Poradni ma prowadzić do wsparcia dziecka i jego rodziny w funkcjonowaniu w systemie edukacyjnym. Celem diagnozy jest określenie potencjału rozwojowego dziecka, poznanie przyczyn problemów oraz określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, aby  dostosować warunki do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.   Forma:          BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM psycholog informuje o przebiegu procesu diagnostycznego; rodzic/opiekun prawny i dziecko lub uczeń […]

czytaj dalej

Skip to content