Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Archiwum aktualności

Nabór na stanowisko głównego księgowego – II nabór

12 lutego 2024

PORADNIA ZATRUDNI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

stanowisko – Główny księgowy,
wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul.
Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach ,ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego księgowego

 1.  Kandydat powinien spełniać:
  • Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodne z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
   • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
   • spełnia jeden z poniższych warunków:
    • ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub
    • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości lub
    • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
    • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Wymagania dodatkowe:
   • znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
   • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
   • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
   • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
   • znajomość przepisów płacowych,
   • znajomość przepisów ZUS,
   • znajomość obsługi programów księgowo-płacowych, Office.
   • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
   • umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową
    realizację zadań,
   • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność
    komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa
   • dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku księgowego
    w placówkach oświatowych oraz znajomość programu płace i finanse VULCAN
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
  • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
  • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów-budżetowej,
  • odpowiedzialność za finanse publiczne,
  • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zadaniami:
   • odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
   • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
   • dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
   • realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • obsługa Poradni z zakresu płac, ZUS, GUS. US, SIO.
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • stanowisko – Główny księgowy,
  • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
  • miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul.
   Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
  • wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania
   pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
  • wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
   obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu
   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  • Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego,
  umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne/ oferty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, sekretariat Poradni lub  przesłać na adres:, ul. Pardyaka 2, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach”  w terminie do dnia 27 lutego 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Aplikacje/oferty, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach po dniu 27 luty 2024 roku nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy. Komisja dokona oceny dokumentacji pod względem formalnym w dniu 29 luty 2024 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Poradni zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, zostaną wpięte do jego akt osobowych,
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 2 są odbierane osobiście przez zainteresowanych,
 4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, ul. Pardyaka 2,32-400 Myślenice. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Myślenice, 12.02.2024 r.


Archiwum aktualności

Nabór na stanowisko głównego księgowego

10 stycznia 2024

PORADNIA ZATRUDNI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

stanowisko – Główny księgowy,
wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul.
Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach ,ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego księgowego

 1.  Kandydat powinien spełniać:
  • Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodne z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
   • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
   • spełnia jeden z poniższych warunków:
    • ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub
    • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości lub
    • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
    • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Wymagania dodatkowe:
   • znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
   • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
   • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
   • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
   • znajomość przepisów płacowych,
   • znajomość przepisów ZUS,
   • znajomość obsługi programów księgowo-płacowych, Office.
   • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
   • umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową
    realizację zadań,
   • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność
    komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa
   • dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku księgowego
    w placówkach oświatowych oraz znajomość programu płace i finanse VULCAN
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
  • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
  • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów-budżetowej,
  • odpowiedzialność za finanse publiczne,
  • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zadaniami:
   • odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
   • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
   • dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
   • realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • obsługa Poradni z zakresu płac, ZUS, GUS. US, SIO.
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • stanowisko – Główny księgowy,
  • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
  • miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul.
   Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
  • wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania
   pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
  • wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
   obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu
   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  • Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego,
  umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne/ oferty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, sekretariat Poradni lub  przesłać na adres:, ul.Pardyaka 2, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach”  w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Aplikacje/oferty, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach po dniu 31 stycznia 2024 roku nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy. Komisja dokona oceny dokumentacji pod względem formalnym w dniu 1 luty 2024 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Poradni zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, zostaną wpięte do jego akt osobowych,
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 2 są odbierane osobiście przez zainteresowanych,
 4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, ul. Pardyaka 2,32-400 Myślenice. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Myślenice, 10.01.2024 r.


Archiwum aktualności

Komunikat

25 lutego 2022

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

W związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi informujemy, że jeżeli w Państwa placówkach przebywają dzieci i młodzież ukraińska wymagająca wsparcia psychologicznego jesteśmy gotowi nieść im pomoc.

Potrzeby w tym względzie należy zgłaszać pod nr tel. 797 619 042 do Dyrektora Poradni – koordynatora pomocy.

Polecamy także kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach – placówka wyspecjalizowana w takich formach wsparcia, czynna całą dobę. Tel. 510 132 396; 506 318 838


Archiwum aktualności

Komunikat

31 maja 2021

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Informuję, że aktualnie badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne  oraz terapie (w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) realizujemy stacjonarnie w pomieszczeniach Poradni ul. Pardyaka 2 oraz Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach. Wywiady, omówienie wyników badań oraz konsultacje i porady z rodzicami realizujemy, o ile to możliwe, poprzez rozmowę telefoniczną.

Zgłoszenie dziecka na badanie odbywa się przez złożenie wniosku w sekretariacie Poradni

 lub wysyłając na adres e-mail.

Wzór wniosku o wyznaczenie terminu wizyty jest dostępny: TUTAJ

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (12) 272 05 89

e-mail: ppp-myslenice@wp.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII

NA TERENIE PORADNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Procedury dostępne: TUTAJ

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników poradni konieczne jest zapoznanie się z procedurami, zaakceptowanie ich oraz bezwzględne przestrzeganie.

Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek

poinformować syna/córkę o obowiązujących procedurach

oraz uzyskać zgodę dziecka na ich przestrzeganie.

Powinien także zapoznać się z informacjami na temat badania psychologicznego i poinformować o nich dziecko.

 Informacje o badaniu psychologicznym dostępne: TUTAJ

Bezpośrednio przed każdą wizytą rodzic/opiekun, z którym dziecko zgłasza się do poradni, musi wypełnić

„ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI”

Ankieta dostępna: TUTAJ

Na jej podstawie diagnosta/terapeuta podejmuje decyzję o możliwości udziału dziecka w badaniu/terapii.

 

Harmonogram pracy poradni

POBIERZ

Pomoc online w poradniPOBIERZ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAPOBIERZ

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJIPOBIERZ

Badanie psychologiczne

POBIERZ

FERIE ZIMOWE – INFOLINIA

POBIERZ


Archiwum aktualności

Komunikat

1 września 2020

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Dostęp do pomieszczeń biurowych i gabinetów w budynkach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach przy ul. Pardyaka 2 i ul. Jagiellońskiej 4 oraz w Sułkowicach ul. Sportowa 51

jest nadal ograniczony.

Od dnia 1 września 2020 r. zwiększamy liczbę spotkań realizowanych

 bezpośrednio na terenie placówki (praca stacjonarna)

jednocześnie realizując część pracy w formie dyżurów telefonicznych.

Zarówno badania jak i terapie realizujemy stacjonarnie. Wywiady, omówienie wyników badań oraz konsultacje i porady z rodzicami realizujemy, o ile to możliwe, poprzez rozmowę telefoniczną.

Zgłoszenie dziecka na badanie odbywa się przez złożenie wniosku w sekretariacie Poradni lub wysyłając na adres e-mail.

Wzór wniosku o wyznaczenie terminu wizyty dostępny: TUTAJ

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (12) 272 05 89

e-mail: ppp-myslenice@wp.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII

NA TERENIE PORADNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Procedury dostępne: TUTAJ

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników poradni konieczne jest zapoznanie się z procedurami, zaakceptowanie ich oraz bezwzględne przestrzeganie.

Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek

poinformować syna/córkę o obowiązujących procedurach

oraz uzyskać zgodę dziecka na ich przestrzeganie.

Powinien także zapoznać się z informacjami na temat badania psychologicznego i poinformować o nich dziecko.

 Informacje o badaniu psychologicznym dostępne: TUTAJ

Bezpośrednio przed każdą wizytą rodzic/opiekun, z którym dziecko zgłasza się do poradni, musi wypełnić

„ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI”

Ankieta dostępna: TUTAJ

Na jej podstawie diagnosta/terapeuta podejmuje decyzję o możliwości udziału dziecka w badaniu/terapii.Skip to content