Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Statut poradni

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Myślenicach, przy ul. Pardyaka 2, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową.

 2. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 4. Terenem działania Poradni jest obszar określony granicami administracyjnymi Miasta i Gminy Myślenice, Miasta i Gminy Sułkowice oraz Gmin: Pcim, Tokarnia, Lubień.

 5. Klientami Poradni są dzieci (od momentu urodzenia) i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły i ich rodziców Poradnia udziela pomocy dzieciom mieszkającym na terenie działania Poradni.

 6. Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

32-400 Myślenice, ul. Pardyaka 2

tel. 12 2720589, Regon: 000705700

NIP 681-16-93-477

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§2 Cele i zadania Poradni

 1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Do zadań Poradni należy:

1. diagnozowanie dzieci i młodzieży – psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz dotyczące kierunku kształcenia i zawodu;

2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1. wydanie opinii;

2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3. objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

6.Pomoc, o której mowa w ust. 5, jest udzielana w szczególności w formie:

1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2. terapii rodziny;

3. grup wsparcia;

4. prowadzenia mediacji;

5. interwencji kryzysowej;

6. warsztatów;

7. porad i konsultacji;

8. wykładów i prelekcji;

9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

10. udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

11. udziału w zebraniach rad pedagogicznych.

 1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

b. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów

2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 7 są realizowane w szczególności w formie:

1. porad i konsultacji;

2. udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;

3. udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4. warsztatów;

5. grup wsparcia;

6. wykładów i prelekcji;

7. prowadzenia mediacji;

8. interwencji kryzysowej;

9. działalności informacyjno-szkoleniowej;

10. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki i obejmuje:

1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 3. W Poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 4. W Poradni jest zorganizowany „Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, który działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 5. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, a także przedszkolami, szkołami i placówkami z terenu swojego działania.

§3 Organy Poradni i ich kompetencje

 1. Organami Poradni są:

1. Dyrektor;

2. Rada Pedagogiczna.

2. Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:

1. kierowanie Poradnią i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi pracownikami, dokonywanie oceny ich pracy;

3. przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej Poradni i realizowanie jej uchwał o charakterze stanowiącym;

4. kierowanie pracą Zespołu Orzekającego;

5. opracowywanie rocznego planu pracy Poradni oraz arkusza organizacyjnego placówki

6. zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni oraz organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;

7. dbanie o właściwe warunki pracy i atmosferę panującą w placówce;

8. podpisywanie opinii;

9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni;

10. zapewnianie i umożliwianie pracownikom dokształcania zawodowego;

11. egzekwowanie przestrzegania zasad dyscypliny pracy oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracy;

12. realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;

13. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla pracowników;

zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników Poradni;

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Radę Pedagogiczną Poradni tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W jej zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na prośbę Rady.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy jej przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Poradnię lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku na rozpoczęcie, półrocze i zakończenie roku szkolnego.

 5. Przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. przygotowanie i uchwalanie statutu Poradni lub jego zmian;

2. zatwierdzanie planów pracy Poradni;

3. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy harmonogram pracy;

2. projekt planu finansowego Poradni;

3. wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków.

 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 4. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

 5. Zasady współdziałania organów Poradni:

1. każdy organ Poradni ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

2. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady, o których mowa w ust. 8, niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym niezwłocznie organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3. w sprawach spornych, nie znajdujących rozwiązania między organami Poradni można odwoływać się do organu prowadzącego.

§4 Organizacja działania Poradni

 1. Poradnią kieruje Dyrektor.

 2. W Poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora, po spełnieniu warunków określonych aktualnymi przepisami.

 3. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni — w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

 4. Poradnia może posiadać filie.

 5. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący Poradnię.

 6. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 7. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego Poradnię.

 8. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1. Plan pracy Poradni;

2. Księgę protokołów Rady Pedagogicznej;

3. Protokoły posiedzeń zespołu orzekającego;

4. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

5. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń;

6. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;

7. Listę obecności pracowników;

8. Inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§5 Pracownicy Poradni

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

 2. Zadania Poradni w zależności od potrzeb mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 3. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 4. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani do doskonalenia kompetencji zawodowych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.

 5. Liczbę pracowników pedagogicznych w Poradni, w zależności od zadań określonych w jej statucie oraz terenu działania, ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący Poradnię.

 6. Zakres zadań pracowników Poradni zawierają indywidualne przydziały czynności.

 7. Wszystkich pracowników Poradni obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

 8. Wszystkich pracowników Poradni obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych osobowych.

 9. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

 10. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy regulaminów, procedur i standardów wewnętrznych Poradni.

 3. Nowelizację Statutu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Poradni w dniu 31.03.2016 r. – Uchwała Nr 8-2015/2016 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach z dnia 31.03.2016 r.

 4. Nowelizacja Statutu wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Poradni.

 

Skip to content