Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Nabór na stanowisko głównego księgowego – II nabór


12 lutego 2024


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/server503626/ftp/poradniamyslenice.pl/wp-content/themes/poradnia/single.php on line 34

PORADNIA ZATRUDNI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

stanowisko – Główny księgowy,
wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul.
Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach ,ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego księgowego

 1.  Kandydat powinien spełniać:
  • Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodne z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
   • posiada obywatelstwo polskie,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
   • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
   • spełnia jeden z poniższych warunków:
    • ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub
    • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości lub
    • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
    • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  • Wymagania dodatkowe:
   • znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
   • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
   • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
   • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
   • znajomość przepisów płacowych,
   • znajomość przepisów ZUS,
   • znajomość obsługi programów księgowo-płacowych, Office.
   • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
   • umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową
    realizację zadań,
   • odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność
    komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa
   • dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku księgowego
    w placówkach oświatowych oraz znajomość programu płace i finanse VULCAN
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
  • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
  • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów-budżetowej,
  • odpowiedzialność za finanse publiczne,
  • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zadaniami:
   • odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
   • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
   • dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
   • realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • obsługa Poradni z zakresu płac, ZUS, GUS. US, SIO.
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • stanowisko – Główny księgowy,
  • wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
  • miejsce wykonywania pracy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul.
   Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
  • wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania
   pracowników niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach,
  • wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy,
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
  • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko
   obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu
   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
  • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  • Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego,
  umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne/ oferty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, sekretariat Poradni lub  przesłać na adres:, ul. Pardyaka 2, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach”  w terminie do dnia 27 lutego 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu). Aplikacje/oferty, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach po dniu 27 luty 2024 roku nie będą rozpatrywane.

Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy. Komisja dokona oceny dokumentacji pod względem formalnym w dniu 29 luty 2024 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Poradni zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, zostaną wpięte do jego akt osobowych,
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 2 są odbierane osobiście przez zainteresowanych,
 4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, ul. Pardyaka 2,32-400 Myślenice. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Uwaga:

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Myślenice, 12.02.2024 r.

Skip to content