Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dla najmłodszych


21 sierpnia 2014

Od września bieżącego roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach poszerza swoją ofertę diagnostyczno-terapeutyczną o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi najmłodszymi. Jest to forma zajęć adresowana do dzieci od chwili urodzenia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej, które wymagają wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i/lub logopedycznego. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są formą terapii prowadzoną przez specjalistów, obejmującą zarówno pracę z dzieckiem jak i jego rodziną. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju gwarantuje każdemu dziecku i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne konsultacje, diagnozę występujących u dziecka problemów, wsparcie i stymulację rozwoju zgodnie z jego możliwościami. Oferta zajęć kierowana jest, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, do dzieci niepełnosprawnych lub z ograniczoną pełnosprawnością wynikającą z opóźnień rozwojowych. Aby móc uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych organizowanych w wymiarze 4 do 8 godzin miesięcznie dziecko musi posiadać „Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”, wydaną przez Zespół Orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na terenie powiatu myślenickiego takie opinie wydają Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie. Wybór poradni, która jest zobowiązana wydać opinię jest związany z rejonizacją i rodzajem problemów (niepełnosprawności) dziecka.

Celem organizowanych przez naszą placówkę oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb. Istotą jest zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka oraz ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z różnymi zaburzeniami a także wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności i wsparcie rodziców w radzeniu sobie z obserwowanymi u dziecka problemami rozwojowymi.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na organizowane w miesiącu wrześniu w naszej Poradni bezpłatne konsultacje, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, a w środy od 12.00 do 17.00.

Skip to content